PARISH CHURCH

Parish Church of St Joseph: Kalkara
KAL 50.pdf
Adobe Acrobat document [3.8 MB]
Parish Church of St Joseph: Kalkara
KAL 51.pdf
Adobe Acrobat document [4.0 MB]

                KALKARA CREEK

General view
KAL 33.pdf
Adobe Acrobat document [776.9 KB]
Kalkara Creek: Kalkara
KAL 57.pdf
Adobe Acrobat document [2.4 MB]
Former Munitions Store: Kalkara Creek
KAL 41.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Former Munitions Store: Kalkara Creek
KAL 43.pdf
Adobe Acrobat document [1.5 MB]
Former Munitions Store: Kalkara Creek
KAL 44.pdf
Adobe Acrobat document [1.4 MB]

                BIGHI

Bighi (1)
KAL 34.pdf
Adobe Acrobat document [1.0 MB]
Bighi (2)
KAL 35.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Bighi (3)
KAL 36.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Bighi (4)
KAL 37.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Bighi (5)
KAL 38.pdf
Adobe Acrobat document [1.8 MB]
Bighi (6)
KAL 39.pdf
Adobe Acrobat document [1.7 MB]
Bighi (Viewed from Vittoriosa): Kalkara
KAL 40.pdf
Adobe Acrobat document [1.5 MB]
Bighi (Viewed from Vittoriosa): Kalkara
KAL 49.pdf
Adobe Acrobat document [3.7 MB]
Bighi (Viewed from Valletta): Kalkara
KAL 47.pdf
Adobe Acrobat document [1.2 MB]

                TRIQ SAN GUZEPP

Triq San Guzepp, Kalkara
KAL 26, KAL 27.pdf
Adobe Acrobat document [2.1 MB]

                TRIQ MARINA

Streetscene: Triq Marina, Kalkara
KAL 12.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Streetscene: Triq Marina, Kalkara
KAL 13.pdf
Adobe Acrobat document [1.5 MB]
12 Triq Marina. Kalkara
KAL 45,46.pdf
Adobe Acrobat document [3.8 MB]
29 and 31 Triq Marina, Kalkara
KAL 14, KAL 15.pdf
Adobe Acrobat document [2.2 MB]
34 and (40) Triq Marina, Kalkara
KAL 16, KAL 17.pdf
Adobe Acrobat document [2.4 MB]
(47) and (50) Triq Marina, Kalkara
KAL 18, KAL 19.pdf
Adobe Acrobat document [3.1 MB]
(50) Triq Marina. Kalkara
KAL 54.pdf
Adobe Acrobat document [4.0 MB]
(50) Triq Marina, Kalkara
KAL 55.pdf
Adobe Acrobat document [3.7 MB]
(50), 52 Triq Marina, Kalkara
KAL 56.pdf
Adobe Acrobat document [4.0 MB]
(50),52 Triq Marina, Kalkara
KAL 61.pdf
Adobe Acrobat document [3.8 MB]
52 Triq Marina, Kalkara
KAL 52.pdf
Adobe Acrobat document [4.0 MB]
52 Triq Marina, Kalkara
KAL 53.pdf
Adobe Acrobat document [4.2 MB]
52 and 56-58 Triq Marina, Kalkara
KAL 20, KAL 21.pdf
Adobe Acrobat document [2.4 MB]

                SQAQ MARINA NRU.1

Sqaq Marina Nru.1, Kalkara
KAL 22, KAL 23.pdf
Adobe Acrobat document [1.7 MB]

                SQAQ MARINA NRU.2

Sqaq Marina Nru.2, Kalkara
KAL 24, KAL 25.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]

               TRIQ IL-MISSJONI TALJANA

Streetscene: Triq il-Missjoni Taljana, Kalkara
KAL 58.pdf
Adobe Acrobat document [2.2 MB]

                VILLA PORTELLI

Villa Portelli: Kalkara
KAL 28.pdf
Adobe Acrobat document [2.0 MB]
Villa Portelli: Kalkara
KAL 29.pdf
Adobe Acrobat document [3.6 MB]
Villa Portelli: Kalkara
KAL 30, KAL 31.pdf
Adobe Acrobat document [1.3 MB]
Villa Portelli: Kalkara
KAL 42.pdf
Adobe Acrobat document [2.0 MB]

                FORT RICASOLI

Fort Ricasoli (Viewed from Valletta): Kalkara
KAL 48.pdf
Adobe Acrobat document [1.2 MB]

                TRIQ RINELLA

Triq Rinella, Kalkara
KAL 01, KAL 02.pdf
Adobe Acrobat document [2.1 MB]
Triq Rinella and 80/82 Triq Rinella, Kalkara
KAL 03, KAL 04.pdf
Adobe Acrobat document [1.6 MB]
Triq Rinella
KAL 05, KAL 06.pdf
Adobe Acrobat document [2.6 MB]
Streetscene: Triq Rinella, Kalkara
KAL 32.pdf
Adobe Acrobat document [2.2 MB]

                TRIQ IS-SIENJA

Triq is-Sienja, Kalkara
KAL 07.pdf
Adobe Acrobat document [2.0 MB]
Triq is-Sienja, Kalkara
KAL 08, KAL 09.pdf
Adobe Acrobat document [1.7 MB]
Triq is-Sienja, Kalkara
KAL 10, KAL 11.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]

                SQAQ TEWMA

Farmbuilding: Sqaq Tewma, Kalkara
KAL 59.pdf
Adobe Acrobat document [4.3 MB]
Farmbuilding: Sqaq Tewma, Kalkara
KAL 60.pdf
Adobe Acrobat document [4.4 MB]
Print Print | Sitemap
© Buildings of Malta